Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Thứ Hai, ngày 23/03/2020

Theo đó, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2020 - 2025, cấp ủy đảng các cấp của Tổng công ty Khoáng sản sẽ tiếp tục bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty, của cấp trên và cấp đơn vị để chủ động, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tập trung vào các nội dung như: ổn định tư tưởng, đoàn kết thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện lộ trình và bước đi thích hợp Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Khoáng sản giai đoạn 2020-2025; thực hiện các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII); trong việc giữ vững kỷ cương, kỷ luật, quản lý đảng viên, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đoàn thể.

Mặt khác tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và của UBKT theo chương trình, kế hoạch hàng năm; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên phải trọng tâm, trọng điểm, kết hợp chặt chẽ với công tác thanh tra của chính quyền, thanh tra nhân dân; giải quyết dứt điểm và kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo, có kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm các vi phạm. Bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra đảng của Tổng công ty Khoáng sản đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định; có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên