20:56 ICTThứ Năm, 29/09/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Học tập và làm theo Bác ở Viện Khoa học Công nghệ Mỏ
Thứ Năm, ngày 14/10/2021

Sau khi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được ban hành, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, hàng năm Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt trong toàn Đảng bộ, các chi bộ đồng thời ban hành các văn bản xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác, trong đó chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp sát với tình hình thực tế.

Trong 5 năm qua, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên và toàn thể CBCNV đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 386-KH/ĐU, ngày 18/11/2016 của Đảng ủy TKV, trọng tâm là chuyển từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị 05 về học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Đảng ủy Viện đã chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức triển khai phù hợp với đơn vị, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình; gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc giải quyết những vấn đề trọng tâm ở đơn vị.

Đảng bộ Viện đã họp, phân công và giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng ủy viên phụ trách Đảng tại các khu vực, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn về thực hiện Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên công nhân viên chức trong Viện; tổ chức chỉ đạo các đảng viên triển khai việc xây dựng chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu gắn với nhiệm vụ cụ thể tại các chi bộ trực thuộc. Hàng quý đưa các nội dung này vào đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Đảng bộ và rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Hàng năm cán bộ, đảng viên Viện phải thực hiện việc kiểm điểm, đăng kí các mục tiêu cụ thể với chi bộ, Đảng bộ, qua đó nhận thức sự cần thiết phải học tập, nâng cao nhận thức, tự rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Đảng bộ Viện đã xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung cụ thể nhằm phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu; nâng cao nhận thức về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị, những kết quả đã góp phần xây dựng kỷ cương, nâng cao nhận thức của đảng viên trong việc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong Viện. Từng bước xây dựng đội ngũ CBCNV trong Viện có tác phong công nghiệp và văn hoá doanh nghiệp; thực hiện lời dạy của Bác “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”.

Về việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05, Đảng bộ Viện đã đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên, hàng tháng tại các chi bộ với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Qua các buổi học tập, nghiên cứu, tất cả đảng viên trong Đảng bộ đã viết bản thu hoạch, kiểm điểm mà ở đó nêu rõ nhận thức của cá nhân, ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập, kết quả những việc làm cụ thể. Cán bộ đảng viên biết lắng nghe ý kiến của tập thể và quần chúng, từng bước điều chỉnh hành vi bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn, gương mẫu trong cuộc sống, trong công tác, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong xã hội.

Việc thực hiện Chỉ thị đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác; đồng thời tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự đồng tình ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Viện.

Cùng với đó, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác tuyên truyền thực hiện chỉ thị được duy trì và đẩy mạnh đã góp phần quan trọng vào kết quả 05 năm Đảng bộ Viện thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 386-KH/ĐU ngày 18/11/2016 của Đảng ủy TKV.

Hàng năm, Đảng bộ Viện tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, dã ngoại về nguồn nhằm giúp các cán cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về con người, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua 05 năm thực hiện, nhìn chung các cán bộ, đảng viên đã thực hiện nghiêm túc việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TW Đảng một cách kịp thời và chủ động. Cán bộ, đảng viên đã tự ý thức, nêu cao tinh thần cảnh giác trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống âm mưu phá hoại Đảng của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Viện, mỗi cán bộ, đảng viên đều có ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đối với việc sơ, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy Viện KHCN Mỏ đã ghi nhận, khen thưởng 02 tập thể và 03 cá nhân có thành xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021; đồng thời đề xuất và được Đảng ủy TKV công nhận trao thưởng cho 01 cá nhân, 01 tập thể có thành xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Hiệu quả từ việc học tập và làm theo Bác đã trực tiếp góp phần để Viện Khoa học Công nghệ Mỏ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là tiền đề quan trọng để Viện tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Viện KHCN Mỏ vững mạnh toàn diện, là địa chỉ tin cậy trong nghiên cứu, triển khai áp dụng những tiến bộ KHCN vào thực tiễn sản xuất, góp phần quan trọng vào xây dựng, phát triển  ngành Than - Khoáng sản Việt Nam.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên