Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Thăm dò địa chất cần phải đi trước một bước
Thứ Ba, ngày 24/03/2020

Để đảm bảo cơ sở cho chiến lược phát triển sản lượng than của TKV năm 2020 có triển vọng đến 2030, hầu hết các mỏ của Tập đoàn hiện nay đều phải được đầu tư mở rộng nâng cao sản lượng, đồng thời khẩn trương mở thêm một số mỏ mới. Do đó, yêu cầu cấp bách trước mắt là phải đánh giá tường minh, chính xác tài nguyên của từng khu mỏ, công tác nghiên cứu khảo sát thăm dò địa chất cần phải đi trước một bước - coi đây là giải pháp hàng đầu trong định hướng phát triển công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp than của TKV.

Thăm dò địa chất cần phải đi trước một bước

Trên tinh thần xuyên suốt đó, Công ty CP Địa chất mỏ - TKV đã xây dựng những chiến lược và mục tiêu cụ thể trong công tác khảo sát thăm dò 5 năm tới.

Nhiệm vụ khảo sát thăm dò giai đoạn năm 2020-2025 được xác định trên cơ sở Quyết định 403/QĐ- TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đến năm 2020 xét triển vọng đến năm 2030; Quyết định số 1316/QĐ-TKV ngày 18/7/2019 của Hội đồng thành viên TKV về việc Phê duyệt Kế hoạch thăm dò, thăm dò nâng cấp trữ lượng và thăm dò phục vụ khai thác giai đoạn 2019-2020; Kế hoạch 5 năm 2021-2025 của TKV và bổ sung Kế hoạch thăm dò, khảo sát năm 2019. Căn cứ vào đây cho thấy nhiệm vụ địa chất giai đoạn năm 2020-2025 cần phải hoàn thành công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng bể than Đông Bắc.

Theo đó, nhiệm vụ đặt ra với Công ty CP Địa chất mỏ là tiếp tục thi công các đề án, phương án còn lại giai đoạn 2015-2020 và thực hiện các nhiệm vụ như: phát triển, mở rộng phần mềm tin học VMG để đáp ứng yêu cầu sản xuất địa chất và liên kết thông tin giữa các bộ môn Địa chất, Địa vật lý, Trắc địa và Hóa nghiệm. Chủ động đề xuất và sẵn sàng tham gia xây dựng các phầm mềm quản trị dữ liệu của TKV, các chương trình tin học hoá, tự động hoá trong sản xuất. Lập và trình duyệt các Đề án thăm dò trình Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép như: Đề án thăm dò than mỏ Cuốc Bê, Bảo Đài II, Bảo Đài III, Đề án thăm dò than mỏ Vàng Danh, mỏ Suối Lại, mỏ Hà Lầm.

Thăm dò địa chất cần phải đi trước một bước

Đồng thời, Công ty thực hiện lập các phương án thăm dò phục vụ sản xuất hàng năm thuộc các đơn vị khai thác mỏ kịp thời phục vụ sản xuất. Triển khai các phương án, báo cáo chuyên đề về địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, cơ lý đá, chất lượng than, dự báo nguy cơ mất an toàn từ các tầng khai thác cũ... Trong công tác khảo sát tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ khảo sát trắc địa TKV giao, đo kiểm tra khối lượng mỏ, đo vẽ địa hình, xây dựng lưới khống chế tọa độ, quan trắc dịch động bờ mỏ, chủ yếu tìm thêm nhiệm vụ để giải quyết việc làm và phát triển công tác trắc địa hiện đại theo lộ trình chung.

Nhiệm vụ về công tác khảo sát thăm dò địa chất ngày càng khó khăn phức tạp, để tạo ra tiềm năng về việc làm, thu nhập cho người lao động trong thời gian tới là rất cần thiết. Do vậy ngoài việc đầu tư cũng như có chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, Công ty cũng sẽ chú trọng đầu tư các thiết bị khoan tiên tiến hiện đại, vật t­ư phụ tùng đồng bộ đảm bảo cho công tác thi công đạt hiệu quả cao; áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ vào sản xuất để hạn chế tối đa sự cố đối với các công trình khoan sâu, khoan trong lò, khoan qua thải dày… đảm bảo chất lượng thi công các phương án và lập báo cáo địa chất phục vụ kịp thời kế hoạch khai thác và dự án đầu t­ư của TKV. Cùng với đó, tiếp tục triển khai đầu tư các giai đoạn tiếp theo Dự án xây dựng khu di tích lịch sử, điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam tại núi Yên Lãng, Đông Triều theo quy hoạch được duyệt; triển khai điều chỉnh Dự án và tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án khu nghỉ dưỡng Đá Chồng; xây dựng phương án khai thác Dự án có hiệu quả…

 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên