Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
“Chìa khoá” nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Thứ Ba, ngày 24/03/2020

Theo lãnh đạo Công ty Tuyển than Cửa Ông, một trong những biện pháp quan trọng cũng là “chìa khoá” để nâng cao hiệu quả SXKD của đơn vị chính là làm tốt công tác quản trị chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đổi mới công nghệ, thiết bị, ứng dụng tự động hoá, cơ giới hoá; có đủ nguồn nhân lực chất lượng cao để tăng năng suất lao động, giảm giá thành.

Nhìn vào báo cáo tổng hợp của Công ty, có thể thấy, những năm qua, Công ty Tuyển than Cửa Ông đều thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Tập đoàn giao. Để có kết quả đó có đóng góp quan trọng của việc Công ty đã triển khai tốt các biện pháp về quản trị chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu tự động hoá, cơ giới hoá công nghệ, thiết bị.

Nhận thức được tầm quan trọng của chiếc “chìa khoá” này, trong định hướng đặt ra cho năm 2020 và những năm tiếp theo, Công ty Tuyển than Cửa Ông sẽ tiếp tục duy trì, phát huy các biện pháp đã áp dụng mang lại hiệu quả trong khoán quản trị chi phí những năm qua. Căn cứ kế hoạch SXKD 5 năm (2020-2025) để cụ thể hoá mục tiêu công tác khoán quản trị chi phí cho từng đơn vị. Xác định chỉ tiêu, mức khoán phù hợp với thực tế của từng đơn vị để phát huy tốt hiệu quả, tác dụng của cơ chế khoán, nhất là các đơn vị phục vụ phụ trợ hiện nay đang giao khoán theo chỉ tiêu gián tiếp thông qua sản lượng của các đơn vị sản xuất chính và một số hoạt động dịch vụ chuyển sang cơ chế khoán gọn theo cơ chế thị trường. Đổi mới và nghiên cứu áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến vào thực hiện công tác quản lý SXKD của Công ty để đạt hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu quản lý ngày càng cao.

Song song với đó, Công ty cũng tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị chi phí bao gồm: Quy chế khoán quản trị chi phí, cơ chế điều hành, cơ chế giám sát. Triển khai nghiên cứu xây dựng, ban hành bộ định mức áp dụng cho tất cả các lĩnh vực phát sinh chi phí trong Công ty để làm cơ sở giao khoán. Nghiên cứu, tiếp cận nhanh để ứng dụng công nghệ tin học vào công tác khoán quản chi phí của Công ty nhằm phát huy được hiệu quả cao, bắt kịp với xu thế cuộc cách mạng công nghệ tin học đang phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, Công ty chú trọng đổi mới và tăng cường tuyên truyền và phổ biến sâu rộng cho cán bộ công nhân viên lao động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên lao động. Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí trong văn hoá chi tiêu doanh nghiệp.

Mặt khác, một trong những biện pháp hiệu quả nhất để nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành để nâng cao hiệu quả SXKD là áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa vào sản xuất. Kế hoạch của Công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 sẽ theo lộ trình từng bước cơ giới hóa, tự động hóa vào các khâu sản xuất trong Công ty gồm: tự động hóa và điều khiển tập trung các hệ thống chạy liên động ở các nhà máy tuyển, hệ thống đánh đống, kho bãi và tiêu thụ, áp dụng tự động hóa một số khâu công đoạn vận tải để nâng cao năng lực chạy tàu... Để đáp ứng yêu cầu trên cần có đủ nguồn nhân lực. Trên thực tế, những năm qua nguồn nhân lực của Công ty Tuyển than Cửa Ông đã có chuyển biến quan trọng về cơ cấu, trình độ; công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực được lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm, bởi vậy, nguồn nhân lực hiện nay của Công ty đã cơ bản đáp ứng được công việc; đã quản lý, sử dụng được các thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu phát triển ngày càng cao của Công ty.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên