Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Tập đoàn Vinacomin
Thứ Sáu, ngày 29/07/2011

Đảng ủy Tập đoàn vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là cơ quan giúp lãnh đạo Tập đoàn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, các quy định của nhà nước tại các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ hướng dẫn các công ty con, đơn vị trực thuộc xây dựng, sửa đổi bổ sung Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở của từng đơn vị; theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; định kỳ sơ kết, tổng kết việc xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, báo cáo kết quả với lãnh đạo Tập đoàn và Ban chỉ đạo các cấp; kiểm tra, giám sát các công ty con, đơn vị trực thuộc trong việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Tập đoàn Vinacomin làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ; hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác đã được xây dựng; những việc mới phát sinh thì trực tiếp chỉ đạo thực hiện để đảm bảo thời gian quy định; Ban chỉ đạo làm việc trực tiếp với lãnh đạo Tập đoàn theo định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết; Trưởng, Phó ban hoặc thành viên Ban chỉ đạo dự các cuộc họp khi được Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp mời, theo sự phân công của Trưởng ban chỉ đạo.

Công đoàn Than - Khoáng sản và Ban Lao động tiền lương Tập đoàn là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công; thường xuyên giữ mối liên hệ với thường trực Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc bảo đảm cho Ban chỉ đạo hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Tùy theo từng lĩnh vực, nội dung và khối lượng công việc, Ban chỉ đạo có thể thành lập một hoặc nhiều tổ giúp việc. Các tổ giúp việc có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị thành viên và cá nhân liên quan để chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động; chuẩn bị các văn bản, báo cáo tổng hợp, hướng dẫn; tham gia đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở các cơ sở; kịp thời báo cáo, đề xuất với Ban chỉ đạo để có biện pháp chỉ đạo xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Tập đoàn cũng như ở các công ty con, đơn vị trực thuộc.

Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ họp 6 tháng 1 lần, khi cần thiết có thể họp đột xuất hoặc hội nghị chuyên đề.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên