05:29 ICTThứ Sáu, 30/09/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân
Thứ Năm, ngày 19/05/2016

Những ngày này, trên khắp mọi miền Tổ quốc, đâu đâu cũng lan tỏa sức nóng của một bầu không khí náo nhiệt, khẩn trương để cùng hướng về một sự kiện chính trị trọng đại của quốc gia - Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, đúng quy trình, luật định, cả nước đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Cơ hội thực hiện quyền làm chủ của nhân dân

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 lần đầu tiên được tiến hành theo Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội HĐND năm 2015 - đạo luật được sửa đổi, ban hành mới ngay sau khi Hiến pháp 2013 ra đời bởi tầm quan trọng và tính thời sự của nó.

Diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt không chỉ mang tầm của một sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của đất nước, mà cùng với thành công rực rỡ từ Đại hội XII của Đảng, ngày bầu cử (22/5/2016) sắp tới còn là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Với ý nghĩa to lớn, lựa chọn những đại biểu thay mặt hàng chục triệu cử tri, đồng bào để quyết định những vấn đề liên quan đến vận mệnh quốc gia, dân tộc trong chặng đường 5 năm kế tiếp, việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng là hành động cụ thể nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp 2013 và các Luật về tổ chức bộ máy Nhà nước.

Kết quả của cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Chốt danh sách 870 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Qua 3 vòng hiệp thương, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã chính thức công bố danh sách 870 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước, để cử tri cả nước chọn bầu 500 đại biểu. Trong tổng số danh sách 870 người chính thức ứng cử, số người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV do Trung ương giới thiệu là 197 người, địa phương giới thiệu 673 người, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên 01 đại biểu được bầu (trong đó 11 người tự ứng cử).

Cơ cấu kết hợp chung của cả nước như sau: Người ứng cử là phụ nữ: 339 người (tỷ lệ 38,97%); Người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 204 người (tỷ lệ 23,45%); Người ứng cử là người ngoài Đảng: 97 người (tỷ lệ 11,15%); Người ứng cử là Đại biểu Quốc hội khóa XIII tái cử: 168 người (tỷ lệ 9,31%); Người ứng cử là người trẻ tuổi dưới 40 tuổi: 268 người (tỷ lệ 30,80%).

Trong số 197 người ứng cử Đại biểu Quốc hội ở TW thì khối cơ quan Đảng có 12 người, khối cơ quan Chủ tịch nước và cơ quan tư pháp là 5 người, cơ quan Quốc hội là 113 người; khối Chính phủ là 17 người; Bộ Quốc phòng gồm cả Bộ trưởng và các quân khu, quân chủng là 15 người… Trong số 673 người ứng cử Đại biểu Quốc hội ở địa phương, tỉ lệ ứng cử đại biểu là phụ nữ chiếm hơn 46%...

Sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan cao nhất có quyền lập hiến và lập pháp; quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân; thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

HĐND các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân trong địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. HĐND quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

Liên tục trải qua 13 khóa hoạt động phục vụ nhân dân, Quốc hội nước ta đã đóng góp to lớn vào những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng đất nước hơn 70 năm qua. Trong công cuộc đổi mới, Quốc hội đã nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, nhất là khi nước ta hội nhập kinh tế quốc tế; và trước tình hình hiện nay, tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV.

Với vị trí, vai trò rất quan trọng của  Quốc hội và HĐND các cấp trong bộ máy Nhà nước của thể chế chính trị nước ta nên toàn dân ta phải tiếp tục phát huy dân chủ, tham gia thực hiện tốt Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào ngày Chủ nhật (22 tháng 5 năm 2016) sắp tới. Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là dịp để cử tri trong nước lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân vào các cơ quan quyền lực Nhà nước. Qua đó, thể hiện quyền làm chủ của mình tham gia xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Để ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2016 - 2021 thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, mong rằng mỗi cử tri sẽ tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của mình, nghiên cứu kỹ các thông tin liên quan đến từng người trong danh sách ứng cử, tự giác đi bỏ phiếu chọn những người xứng đáng đại diện cho mình bầu làm Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Đồng thời nêu cao ý thức cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc và âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch đối với Cuộc bầu cử. Đó là cách tốt nhất để người dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, phát huy quyền làm chủ của mình trong xây dựng bộ máy cơ quan công quyền và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, bởi những người được cử tri lựa chọn vào Quốc hội sẽ là những người quyết định bầu ra, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo trong bộ máy cơ quan Nhà nước, quyết định nhiều vấn đề khác liên quan tới tổ chức bộ máy Nhà nước, hoạch định chính sách, pháp luật và quyết định tất cả những vấn đề hệ trọng của đất nước…

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên