Số 1 đầu tiên là “Thông tư tưởng”, tức là bạn muốn làm và tự giác làm điều gì đó. Tư tưởng mà thông suốt thì làm việc gì cũng được, ngược lại có thể sẽ thất bại. Con số 7 biểu thị cho 7 cái cần phải thông trong mỏ hầm lò. Đó là Thông đường - Thông điện - Thông gió - Thông nước - Thông khí ép - Thông tin và Thông tải. Tiếp đến là con số 3 đại diện cho 3 thoát gồm Thoát áp lực mỏ - Thoát bục nước - Thoát cháy, nổ. Và số 1 cuối cùng đó là Thoát nạn: Nếu có “Bảy thông, Ba thoát” thì kết quả sẽ là thoát nạn, thoát được tối đa tai nạn, sự cố.