kỷ luật đồng tâm
Thay lời triân...
Thứ Ba, ngày 18/12/2018
Chuyến hành trình về nguồn Vinh - Ninh Bình trong 03 ngày 02 đêm, từ 14/12 đến hết ngày 16/12/2018 vừa qua đã đọng lại trong 95 thành viên của 27 gia đình...
Nghị quyết của BTV Đảng uỷ Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Tập đoàn TKV giai đoạn 2017-2020